top of page
osrodek.jpg

  Krótko o nas        
Jesteśmy przedszkolem dla dzieci z niepełnosprawnościami występującymi na tle uszkodzenia centralnego lub obwodowego układu nerwowego. Działalność dydaktyczno-wychowawcza, opiekuńcza i terapeutyczno-rehabilitacyjna prowadzona jest w grupach przedszkolnych dla dzieci od 3 do 8 roku życia. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzimy zajęcia indywidualne od 1 miesiąca życia oraz zajęcia grupowe wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od 16 miesiąca 
do 3 roku życia i ich rodziców.
 
  Organizowane są także zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głebokim.

Pracujemy z dziećmi u których zdiagnozowano: 
· mózgowe porażenie dziecięce
. autyzm

· przepuklinę oponowo – rdzeniową
· wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo szkieletowego
· zespoły wad rozwojowych dotyczące wielu układów
· aberracje chromosomowe (typu zespół Downa, zespół Turnera)
· niepełnosprawność intelektualną lekkiego, umiarkowanego lub głębokiego stopnia.
· wady wymowy
· zaburzenia w komunikacji (dzieci nie mówiące)

                                                              Nasza wizja 

        Nasze przedszkole powstało po to, aby stworzyć warunki wychowawcze, terapeutyczne
i opiekuńcze zapewniające wspomaganie rozwoju dzieci
z niepełnosprawnościami zgodnie z ich wrodzonym potencjałem.

     Chcemy   wyrównywać    deficyty   rozwojowe   dzieci   wymagających  specjalnej  organizacji   nauki  oraz  specyficznych      metod pracy. 

       Skutecznie  przygotowujemy  dzieci   do podjęcia  nauki  na  dalszych  etapach edukacji  w  różnych  typach  szkół   (szkolnictwo  masowe,  specjalne i integracyjne).

 

Nasza misja

Przyszłość zaczyna się dziś

  Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawności lub zagrożonych niepełnosprawnością, na miarę ich potrzeb poznawczych, emocjonalnych, społecznych.

    Stosujemy specjalne metody edukacyjno-terapeutyczne, które umożliwiają wielopłaszczyznowe oddziaływanie edukacyjne na dziecko z niepełnosprawnością
w zakresie polepszania jakości życia.

Nasza kadra

Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana  i odpowiedzialna kadra pracująca w zespołach. Zajęcia odbywają się grupach przedszkolnych,
w których pracują: pedagog, psycholog, fizjoterapeuta, logopeda, neurologopeda.

     Odbywają się także zajęcia indywidualne w specjalnie w tym celu przystosowanych pracowniach: neurologopedycznej, logopedycznej,  pedagogów wczesnego wspomagania rozwoju, pedagoga wykorzystującego
terapię wg M. Montessori,
gabinety do terapii SI.

     Zajęcia prowadzą fizjoterapeuci przeszkoleni
w neurofizjologicznych metodach usprawniania dzieci:

NDT-Bobath, Vojta, metoda Peto, PNF, kinesjo taping.
       Prowadzone są również zajęcia
z: dogoterapii, arteterapii, zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne na basenie.
  Współpracują z nami także lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej, neurologii dziecięcej, ortopeda.

Godziny otwarcia

Czynne: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00

Odwiedź nas!

bottom of page